WIEDZA

Budowanie i udostępnianie wiedzy o NM dla specjalistów i osób zaangażowanych w prowadzenie programów "Najpierw mieszkanie" w swoich organizacjach, instytucjach, społecznościach.   

Julia Wygnańska, [email protected]

PROGRAMY NAJPIERW MIESZKANIE

Inicjowanie, współprowadzenie, konsultowanie, monitorowanie wierności programów NM prowadzonych przez różne podmioty oraz praca indywidualna z osobami w kryzysie w oparciu o wartości NM. 

Julia Wygnańska, [email protected]

INNOWACJE 

Proponowanie/wypracowywanie nowych rozwiązań, usług w obszarze bezdomności i wykluczenia mieszkaniowego, realizowanych w oparciu o wartości NM i doświadczenia zagraniczne testowane na gruncie doświadczeń polskich interesariuszy. 

Zespół: [email protected]

FUNDRAISING 

Mobilizowanie zasobów finansowych od osób prywatnych i instytucji na rzecz systemowej zmiany w polityce wobec bezdomności w Polsce oraz realizacji programów NM. 

Weronika Rehorowska, [email protected]

ANGAŻOWANIE

Kampanie informacyjne o idei i wartościach "Najpierw mieszkanie" adresowane do każdej osoby i angażujące do działania na rzecz faktycznego zakończenia bezdomności. 

Gabi Kanowska: [email protected]

RZECZNICTWO 

Budowanie współpracy z interesariuszami, organizacjami, urzędnikami mającymi w swoim ręku klucz do wprowadzenia skutecznych rozwiązań kończących bezdomność.

Zespół: [email protected]