"Najpierw mieszkanie" kończy bezdomność, to takie proste!" Sam Tsemberis

Model wstępny "Najpierw mieszkanie" pdf

O modelu NM

WSTĘP 

ROZDZIAŁ 1. „NAJPIERW MIESZKANIE" 

„Najpierw mieszkanie” – filozofia, system i program
Filozofia NM – kluczowe wartości
Dbałość o wierność NM

Uczestnicy 

Kim są uczestnicy?
Kwalifikacja uczestników
Angażowanie uczestników
Kończenie uczestnictwa

Wsparcie

Indywidualny plan działania i umowa uczestnictwa
Zespoły wspierające
Elastyczność organizacji zespołu wobec potrzeb uczestników i kontekstu lokalnego

Mieszkania

Pozyskiwanie lokali
Warunki udostępniania lokali
Standard lokali

ROZDZIAŁ 2. KONCEPCJA PROGRAMU NAJPIERW MIESZKANIE FUNDACJI FUNDUSZ WSPÓŁPRACY

Partnerstwo NM FFW

Uczestnicy

Kim są uczestnicy?
Kwalifikacje uczestników
Angażowanie uczestników
Kończenie uczestnictwa

Wsparcie

Indywidualne plany działania i umowa uczestnictwa
Zespół wspierający – zespół specjalistów NM
Elastyczność - dostosowanie organizacji zespołu do potrzeb uczestników i kontekstu lokalnego

Mieszkania

Pozyskiwanie lokali
Warunki udostępniania lokali
Standard lokali

ANEKSY

ANEKS 1. Skala wierności „Najpierw mieszkanie” (stara z 2013 r)

ANEKS 2. Umowa uczestnictwa w Programie NM FFW

ANEKS 3. Wytyczne dla systemu gromadzenia informacji

BIBLIOGRAFIA

Allen, M., Benjaminsen, L., O’Sullivan E., Pleace, N. (2020) Ending Homelessness? The Contrasting Experiences of Denmark, Finland and Ireland [Koniec bezdomności – kontrastujące doświadczenia Danii, Finlandii I Wielkiej Brytanii], Policy Press, Wielka Brytania

Browarczyk, Ł., Olech, P., Stenka, R. (2014) Podręcznik Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności (Standard mieszkalnictwa i pomocy doraźnej), Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk

Bush-Geertsema, V. (2013) Swimming Can Better be Learned in the Water Than Anywhere Else [Pływać lepiej uczyć się w wodzie niż gdziekolwiek indziej], w: European Journal of Homelessness, Vol. 7, No. 2, European Observatory of Homelessness, Brussels

Buxant, C., Lelubre, M. and Brosius, C. (2016) Osons le Housing First! [Zacznijmy Najpierw Mieszkanie”], Housing First Belgium, Brussels, dostęp 2020-09-01: http://www.housingfirstbelgium.be/medias/files/osons-housing-first-handbook-fr.pdf

Dębski, M., Michalska, A. (2012) Podręcznik streetworkera bezdomności, Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk

European Journal of Homelessness (2018) Special Edition on a Multi-Country Study of the Fidelity of Housing First Programmes [Wydanie specjalne o wielopaństwowym badaniu wierności programów Najpierw Mieszkanie], Volume 12, Issue 3, European Observatory of Homelessness, Brussels, dostęp 2020-09-01: https://www.feantsaresearch.org/download/12-3_ejh_2018_v038989364099963514850.pdf

Fitzpatrick, S., Wygnańska, J. (2007) Harmonising hostel standards: comparing the UK and Poland, w: European Journal of Homelessness, Bruksela  

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska FNMP (2020a) Najpierw mieszkanie w Helsinkach – wizyta studyjna FNMP, Relacja z wizyty, dostęp online 2020-09-09: https://www.czynajpierwmieszkanie.pl/wizyta-studyjna-w-helsinkach-marzec-2020/

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska (2020b) Potencjalni uczestnicy programów „Najpierw mieszkanie” w Warszawie. Diagnoza wstępna, FNMP, Warszawa, dostęp online 2020-12-31: https://najpierwmieszkanie.org.pl/publikacje/plik/23de3cac-164e-41ec-bc72-527997bd2d6a

Fundacja Fundusz Współpracy (2019) Wniosek o dofinansowanie projektu „Najpierw mieszkanie - innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności” Warszawa

Gilmer, T., Stefancic, A., Sklar, M., & Tsemberis, S. (2013) Development and validation of a Housing First Fidelity Survey [Tworzenie i walidacja kwestionariusza wierności “Najpierw Mieszkanie”], Psychiatric Services, 64 (9), USA

Głusińska, A., Tulipan, M. (2019) Doświadczenia z działalności Społecznej Agencji Najmu w Warszawie, w: Muzioł-Wecławowicz, A., (red) Mieszkalnictwo w Polsce Przyszłość Najmu Społecznego, Habitat for Humanity Poland, Warszawa

Kaakinen, J. (2020) Ending Homelessness in Finland with Housing First [Kończenie bezdomności w Finlandii]. Prezentacja na Seminarium Zero bezdomności w Finlandii, 23 stycznia 2020 r, Fundacja Fundusz Współpracy, Warszawa

Lech, K. (2016) Wsparcie według zasad „Najpierw mieszkanie” w ramach psychiatrii środowiskowej w Polsce, w: Wygnańska, J. (red) Najpierw mieszkanie w Polsce - dlaczego tak? Fundacja Ius Medicinae, Warszawa, dostęp 2020-09-01: http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/content/uploads/2016/04/Najpierw-mieszkanie-w-Polsce-dlaczego-tak.pdf

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS (2019) Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2018 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych 13/14 lutego 2019), Warszawa

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS (2018) Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni, Dz.U. 2018 poz. 896

Najwyższa Izba Kontroli (2020) Działania wspierające i aktywizujące osoby bezdomne. Nr ewidencyjny P/18/096, Warszawa, dostęp 2020-09-09: https://www.nik.gov.pl/kontrole/P/18/096/

Pleace, N. (2017) The Action Plan for Preventing Homelessness in Finland 2016-2019: The Culmination of an Integrated Strategy to End Homelessness? [Plan zapobiegania bezdomności w Finlandii 2016-2019 – kulminacja zintegrowanej strategii kończenia bezdomności?] w: European Journal of Homelessness vol. 11 no2, FEANTSA, Bruksela, dostęp 2020-09-01: https://www.feantsaresearch.org/download/strategy-review-19029039682682325644.pdf

Pleace, N., Culhane, D., Granfelt, R., Knutagård, M., (2015) The Finnish Homelessness Strategy. An International Review [Fińska Strategia Wobec Bezdomności. Przegląd z perspektywy ponadnarodowej], Ministry of the Environment, Helsinki, dostęp 2020-09-01: https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/153258/YMra_3en_2015.pdf?sequence=5

Pleace, N. (2012) Housing First [Najpierw mieszkanie], FEANTSA, DIHAL dostęp 2020-09-01: https://www.feantsaresearch.org/download/housing_first_pleace3790695452176551843.pdf, tłumaczenie w: Wygnańska, J. (red) (2014) Najpierw mieszkanie materiały źródłowe, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa, dostęp 2020-09-01:http://www.czynajpierwmieszkanie.pl/content/uploads/2014/11/najpierw_mieszkanie-materialy_zrodlowe-IUS.pdf

Pleace, N., Owen, R., Aldanas, M. (2016) Housing First Guide Europe [Europejski Poradnik Najpierw Mieszkanie], FEANTSA, Bruksela, dostęp 2020-09-01: https://housingfirsteurope.eu/guide/

Polvere, L., MacLeod, T., Macnaughton, E., Caplan, R., Piat, M., Nelson, G., Gaetz, S., & Goering, P. (2014). Canadian Housing First Toolkit: The At Home/Chez Soi experience [Kanadyjski Poradnik Najpierw Mieszkanie: doświadczenia projektu “W domu”], Mental Health Commission of Canada and the Homeless Hub, Calgary and Toronto, dostęp 2020-09-01: http://housingfirsttoolkit.ca/

Rzecznik Praw Obywatelskich (2016) Wystąpienie RPO do MRPiPS w sprawie diagnozy bezdomności nr IV.002.2.2016, Warszawa

Rzecznik Praw Obywatelskich (2018) Wystąpienie RPO do MRPiPS dotyczące badania zjawiska bezdomności nr IV.002.2.2016.ZŚ, Warszawa

Tsemberis, S. (2010) Housing First. The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Illness and Addiction [Najpierw mieszkanie. Model kończenia bezdomności osób z problemami zdrowia psychicznego i uzależnieniem według Pathways], Hazelden, Center City, Minnesota; tłumaczenie rozdziałów 1-4 w: Wygnańska, J. (red) (2016) „Najpierw mieszkanie” w Polsce - dlaczego tak?, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa

Wygnańska, J. (red) (2016) „Najpierw mieszkanie” w Polsce - dlaczego tak?, Fundacja Ius Medicinae, Warszawa

Wygnańska, J. (2020) Person First, Fidelity Second [Najpierw człowiek, wierność metodzie potem], w: European Journal of Homelessness Vol. 14, No. 2 , European Journal of Homelessness, Brussels

Y-Foundation (2018) A Home of Your Own. Housing First and Ending Homelessness in Finland, Y-Foundation [W swoim domu. Najpierw Mieszkanie i kończenie bezdomności w Finlandii], Finlandia