19.10.2022

Warszawa. Metoda „Najpierw mieszkanie” w polityce społecznej miasta

Biuro Pomocy i Projektów Społecznych stołecznego ratusza przygotowało projekt zarządzenia Prezydenta m.st. Warszawy w sprawie przyjęcia do realizacji metody NM w działaniach prowadzonych na rzecz osób w kryzysie bezdomności.

Adresatami działań podejmowanych z wykorzystaniem tej metody mają być w szczególności osoby przebywające w miejscach niemieszkalnych, długotrwale doświadczające bezdomności, chorób i zaburzeń psychicznych oraz uzależnień. Koordynacją i wdrożeniem programu Najpierw Mieszkanie ma się zająć Warszawskie Centrum Integracji „Integracyjna Warszawa”, przy udziale m.in. biur Urzędu m.st. Warszawy odpowiedzialnych za politykę lokalową, burmistrzów warszawskich dzielnic i ośrodków pomocy społecznej.

Krok w dobrą stronę

–  To dobrze, że taki dokument powstał. Przez wiele lat funkcjonował w Warszawie system przeciwdziałania bezdomności oparty na instytucjonalnych formach pomocy, takich jak schroniska czy noclegownie. Teraz metoda o udowodnionej wysokiej skuteczności, polegająca na połączeniu pomocy mieszkaniowej ze wszechstronnym, specjalistycznym wsparciem osób w kryzysie bezdomności, zostaje oficjalnie uznana za jeden ze sposobów radzenia sobie z problemem należącym do najpoważniejszych wyzwań polityki społecznej w stolicy. Doceniamy to, ale mamy szereg uwag – komentuje Julia Wygnańska, wiceprezeska Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska, ekspertka i autorka wielu publikacji dotyczących metody NM.

Część wspomnianych uwag Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska przekazała Biuru Pomocy i Projektów Społecznych, dostrzegając potrzebę doprecyzowania pojęć używanych w dokumencie. Żeby jednak praca metodą NM wpłynęła na znaczące zmniejszenie rozmiarów zjawiska bezdomności, potrzebne jest dopasowanie skali pomocy do potrzeb w tym zakresie – w Warszawie wyjątkowo dużych.

Łyżka dziegciu

– Wspomniane w załączniku do rozporządzenia 20 mieszkań to kropla w morzu potrzeb, trudno mówić o zmianie systemowej – wskazuje Julia Wygnańska. – Nasze zastrzeżenia budzi też sposób prowadzenia prac nad projektem zarządzenia. W Warszawie są obecnie realizowane dwa projekty typu „Najpierw mieszkanie” i po pierwsze warto było poczekać na zakończenie obu, aby wykorzystać w pełni doświadczenia płynące z ich realizacji. Po drugie uważam, że w konsultacjach powinni brać udział eksperci związani zarówno z jednym jak i z drugim projektem, bo to dałoby szerszą perspektywę i pomogłoby lepiej przygotować propozycje rozwiązań systemowych, aby pomagać kolejnym osobom – dodaje wiceprezeska FNMP.

Kolejnym, bo dzięki programom pilotażowym, realizowanym przez organizacje pozarządowe we współpracy z władzami miasta, pierwszym potrzebującym takiego wsparcia udało się już pomóc. Z metody NM korzystają obecnie w stolicy uczestnicy programów prowadzonych przez Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta oraz Fundację Fundusz Współpracy – łącznie ok 50 osób. W oparciu o wartości NM realizowany jest także program Fundacji Najpierw Mieszkanie Polska „Ambiwalencja”.

– Te wszystkie działania pokazały, że NM sprawdza się w warszawskich warunkach i chciałabym bardzo podziękować osobom zaangażowanym w pracę tą metodą, na różnych poziomach: w zespołach projektowych, w BPiPS, urzędach dzielnic i ośrodkach pomocy społecznej – podkreśla Julia Wygnańska, która od lat popularyzuje w Polsce ideę „Najpierw mieszkanie”, m.in. przybliżając doświadczenia innych krajów, formułując płynące z nich wnioski i proponując rozwiązania możliwe do zastosowania w naszym kraju.

Fot. Zespół Prasowy Urzędu m.st. Warszawy

Wybierz kwotę