#OtwartyModelNM

Skróty

AWŚ – asertywne wsparcie środowiskowe

BPL - Biuro Polityki Lokalowej m.st. Warszawy

CPE – Centrum Projektów Europejskich instytucja pośrednicząca dla POWER Działanie 4.3 Współpraca ponadnarodowa, IV Oś Priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa

EFS POWER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

FFW - Fundacja Fundusz Współpracy, realizator Programu NM FFW

FNMP - Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska

G20, GN20, G130 – grupy projektowe w Programie NM FFW

IZP - intensywne zarządzanie przypadkiem

IPD – indywidualny plan działania

KdsM – Koordynatorka ds. Modelu

Miasto – Miasto Stołeczne Warszawa

mieszkanie programowe/realizatora – mieszkanie udostępniane uczestnikom na czas realizacji programu

Model – podsumowanie doświadczeń zrealizowanych programów przez pryzmat niezależnej obserwacji wdrożenia wskazujący przykłady i wytyczne dla programów w przyszłości

NM – Najpierw mieszkanie

OPS - ośrodek pomocy społecznej

Partnerstwo – partnerstwo zawiązane w celu realizacji projektu „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu bezdomności chronicznej”

Program NM FFW – Program „Najpierw mieszkanie” realizowany przez Fundację Fundusz Współpracy w ramach Partnerstwa

WZL – wydział zasobów lokalowych

Y-Säätio – Fundacja Y-Säätio z Finlandii

ZGN – zakład gospodarowania nieruchomościami