#OtwartyModelNM

BIBLIOGRAFIA

Biuro Badań Społecznych Question Mark (2022) Diagnoza sytuacji osób doświadczających bezdomności na terenie Miasta Stołecznego Warszawy. Raport opracowany na zlecenie Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Łódź: Biuro Badań Społecznych Question Mark, Warszawa: Miasto Stołeczne Warszawa, dostęp 31 maja 2023

Browarczyk Ł., P. Olech, R. Stenka (2014) Podręcznik Model Gminny Standard Wychodzenia z Bezdomności, Gdańsk: Pomorskie Forum na rzecz Wychodzenia z Bezdomności

Demos Helsinki (2022), A New Systems Perspective to Ending Homelessness [Nowa systemowa perspektywa kończenia bezdomności], Helsinki – Brussels: Housing First Europe Hub, dostęp 31.05.2023

Erbel J., A. Labus, M. Kampka, M. Pawlus (2017) Miks lokatorski. Modelowa kamienica dla Warszawy, Warszawa: Fundacja Blisko, dostęp 31.05.2023 

European Journal of Homelessness (2018) Special Edition on a Multi-Country Study of the Fidelity of Housing First Programmes [Wydanie specjalne o międzynarodowym badaniu wierności programów „Najpierw mieszkanie”], Volume 12, Issue 3, Brussels: European Observatory of Homelessness FEANTSA, dostęp 31.05.2023 

Fundacja Fundusz Współpracy (2019) Wniosek o dofinansowanie projektu „Najpierw mieszkanie – innowacyjne metody trwałego rozwiązania problemu chronicznej bezdomności”, Warszawa: Fundacja Fundusz Współpracy

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska (2020) Potencjalni uczestnicy programów „Najpierw mieszkanie” w Warszawie. Diagnoza wstępna, Warszawa: FNMP, dostęp 31.05.2023

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska (2021) Programy „Najpierw mieszkanie” w Hiszpanii. Relacja z wizyty studyjnej w Madrycie, Warszawa: FNMP, dostęp 31.05.2023

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska (2022a) Fokus ZS. Stenogram zogniskowanych wywiadów grupowych z członkami zespołu specjalistów (materiał niepublikowany), Warszawa: FNMP

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska (2022b) Omówienia ZS. Notatki KdsM z omówieni sytuacji uczestników podczas comiesięcznych spotkań zespołu (materiał niepublikowany), Warszawa: FNMP

Fundacja Najpierw Mieszkanie Polska (2022c) Monitoring wdrożenia. Arkusz kalkulacyjny (materiał niepublikowany), Warszawa: FNMP

Giddens, Anthony (1991) Modernity and Self-Identity: Self and Society in the Late Modern Age, Cambridge: Polity

Gilmer T., A. Stefancic, M. Sklar, & S. Tsemberis (2013) Development and validation of a Housing First Fidelity Survey [Tworzenie i walidacja kwestionariusza wierności „Najpierw mieszkanie”], Psychiatric Services, 64 (9), USA

Housing First Europe Hub (2020) An Evaluation Framework for Housing First in Europe [Wytyczne do ewaluacji programów “Najpierw mieszkanie” w Europie], Helsinki – Bruksela: Housing First Europe Hub, dostęp 31.05.2023

Housing First Europe Hub (2022)Looking to the Future – Juha Kaakinen on the importance of perspective when developing Housing First [Patrząc w przyszłość – Juha Kaainen o znaczeniu perspektywy w rozwijaniu “Najpierw mieszkanie”], Helsinki - Bruksela: HFEH, dostęp 31.05.2023, omówienie w języku polskim, dostęp 31.05.2023,

Kamińska, M., Wygnańska, J. (2022) Program Ambiwalencja mobilne wsparcie dla osób z doświadczeniem bezdomności, Warszawa: FNMP, dostęp 31.05.2023

Minister Inwestycji i Rozwoju (2019) Wytyczne w zakresie monitorowania postępu rzeczowego realizacji programów operacyjnych na lata 2014-2020, Warszawa: MIR

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS (2019) Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz ludzi bezdomnych w województwach w roku 2018 oraz wyniki Ogólnopolskiego badania liczby osób bezdomnych 13/14 lutego 2019, Warszawa: MRPiPS

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej MRPiPS (2021) Sprawozdanie z realizacji działań na rzecz osób bezdomnych w województwach w roku 2020, Warszawa: MRPiPS

Padget D. K. (2007) There’s No Place Like(a)Home: Ontological Security Among Persons with Serious Mental Illness in the United States [Bezpieczeństwo ontologiczne u osób chorujących psychicznie w Stanach Zjednoczonych], New York: Soc Sci Med. 2007 May 64(9)

Pleace N., Baptista, I., M. Knutagard (2019) Housing First in Europe: An Overview of Implementation, Strategy, and Fidelity „Najpierw mieszkanie” w Europie. Przegląd wdrożenia, strategii i poziomu wierności], Helsinki-Brussels: Housing First Europe Hub

Rzecznik Praw Obywatelskich (2016) Wystąpienie RPO do MRPiPS w sprawie diagnozy bezdomności nr IV.002.2.2016, Warszawa: RPO, dostęp 31.05.2023

Rzecznik Praw Obywatelskich (2018) Wystąpienie RPO do MRPiPS dotyczące badania zjawiska bezdomności nr IV.002.2.2016.ZŚ, Warszawa: RPO, dostęp 31.05.2023

Szarfenberg A. (2022) Raport z ewaluacji zewnętrznej Programu Ambiwalencja, Warszawa: FNMP, dostęp 31.05.2023

Turner A., Pakeman, K., Albanese, T. (2015) Discerning ‘Functional Zero’: Considerations for Defining and Measuring an End to Homelessness in Canada [Rzetelne “funkcjonalne zero”: rozważania dotyczące definiowania i mierzenia zakończenia bezdomności w Kanadzie], Toronto: The Homeless Hub

Tsemberis S. (2010) Housing First. The Pathways Model to End Homelessness for People with Mental Illness and Addiction [Najpierw mieszkanie. Model kończenia bezdomności osób z problemami zdrowia psychicznego i uzależnieniem według Pathways], Hazelden, Center City, Minnesota; tłumaczenie rozdziałów 1-4, w: Wygnańska, J. (red.) (2016), „Najpierw mieszkanie” w Polsce – dlaczego tak?, Warszawa: Fundacja Ius Medicinae

Tsemberis, S., Czech, W. (2021) Revised Pathways Housing First Fidelity Scale for Programs with ICM or ACT, USA/Kanada: Pathways to Housing Training Institute and Canadian Alliance to End Homelessness

Wygnańska J. (2020) Person First, Fidelity Second [Najpierw człowiek, wierność metodzie potem], w: European Journal of Homelessness Vol. 14, No. 2, European Journal of Homelessness, Brussels: FEANTSA

Wygnańska J. (2022) Program „Najpierw mieszkanie” Dzieła Pomocy św. Ojca Pio w Krakowie. Raport z konsultacji wierności NM, Kraków: Dzieło Pomocy Św. Ojca Pio, dostęp 31.05.2023

Wygnańska, J. (2023) Raport z badania uczestników programów NM [w przygotowaniu], Warszawa: FNMP

Y-Foundation (2018) A Home of Your Own. Housing First and Ending Homelessness in Finland [W swoim domu. Najpierw mieszkanie i kończenie bezdomności w Finlandii], Finlandia: Y-Foundation