11.03.2021

Skala bezdomności w Finalndii - Raport 2021

Według badania ARA The Housing Finance and Development Centre in Finland skala bezdomności w Finlandii spadła kolejny rok z rzędu.

Jak gromadzono dane?

Dane zostały zebrane z pomocą kwestionariusza rozesłanego do samorządów lokalnych w całym kraju. Samorządy zebrały informacje z lokalnych rejestrów pomocy społecznej, miejskich spółek mieszkaniowych (m.in. z list oczekujących) oraz z krajowego rejestru pomocy finansowej/zasiłków zarządzanego przez Kela (The National Insurance Institution) i Narodowego Rejestru Populacji. Zebrane informacje dotyczyły osób indywidualnych ("Janów Kowalskich" doświadczających bezdomności w danej gminie), nie zbiorowości (liczby osób oczekujących na lokal w danej gminie). Dane pokazują trendy, ich dokładność jest nieco ograniczona z powodu lokalnych różnic w rejestrowaniu informacji i potrzeby agregacji danych z całego kraju (trochę danych inaczej gromadzonych mogło umknąć).

Wyniki

  • W 100 gminach nie zidentyfikowano żadnych osób doświadczających bezdomności, zjawisko koncentruje się w miastach. W Helsinkach skala się zmniejszyła, jednak w Kuopio i Lahti wzrosła.
  • 4341 osoby doświadczały bezdomności - o 259 mniej niż rok wcześniej.
  • W tym było 1054 osób doświadczających bezdomności długotrwałej - o 93 więcej niż rok wcześniej.
  • 854 (20%) osoby bezdomne w wieku poniżej 25 lat – taki sam odsetek jak rok wcześniej, o 50% mniej niż cztery lata wcześniej.
  • 201 to liczba bezdomnych rodzin i par – o 68 mniej niż rok wcześniej.

Bezdomność długotrwała

W Helsinkach spadła skala bezdomności długotrwałej definiowanej jako doświadczanie bezdomności przez ponad rok lub w przypadku osób z grup ryzyka bezdomności długotrwałej doświadczenie kilku epizodów bezdomności w trzyletnim okresie. W skali kraju jednak odnotowano wzrost, głównie ze względu na sytuację w Lahti i Kuopio.

Wykres. Skala długotrwałej bezdomności: zielony cała Finlandia, niebieski Helsinki


Raport źródłowy ARA w języku angielskim 

Wybierz kwotę